โปรแกรมควบคุมการเบิกตั๋วรถออนไลน์โปรแกรมสำเร็จรูปควบคุมการเบิกตั๋วรถออนไลน์
ล้ำหน้า สู่สุดยอดประสิทธิภาพ
เพื่อทุกการใช้งาน รองรับทุกระบบปฏิบัติการ 


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

  • บริษัทเดินรถขนส่งผู้โดยสาร
  • บริษัทหรือผู้ประกอบการตั๋วแทนขายตั๋วรถ
  • ผู้ประกอบการด้านรถโดยสาร
  • ผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษาระบบงานควบคุมการเบิกตั๋ว


คุณสมบัติของโปรแกรม

มีระบบรองรับข้อมูลผู้เบิกตั๋วพร้อมกับการแยกประเภทผู้เบิกตั๋ว
มีระบบรองรับข้อมูลพนักงานที่ใช้โปรแกรมผู้ที่ให้เบิกตั๋วและรับเงินส่งค่าเบิกตั๋ว
มีระบบรายงานข้อมูลตั๋วแยกตามประเภทตั๋ว และราคาของตั๋ว แจ้วสถานะจุดสั่งตั๋ว
มีระบบรองรับข้อมูลการเบิกตั๋วแยกตามประเภทผู้เบิกตั๋ว
มีระบบส่งเงินคืนค่าเบิกตั๋วจากเลขที่ใบเบิกและ รายการตั๋วที่เบิก
มีระบบตรรวจเช็คการเบิกและการส่งเงินค่าตั๋วได้ตามทุกช่วงเวลา
มีระบบตรวจเช็คการรับเงินค่าตั๋วได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินค่าตั๋ว
มีระบบรองรับข้อมูลการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้
มีรายงานสรุปการรับเงินค่าเบิกตั๋ว แยกตามประเภทผู้เบิกตั๋วได้ทุกช่วงเวลา วัน/เดือน/ปี
มีรายงานสรุปสถานะตั๋วคงเหลือในคลัง
มีรายงานตรวจสอบเงินเข้า/เงินออก ตามช่วงเวลาและ ตรวจเช็คผลต่างเงินโอนเข้าธนาคารได้
มีรายงานข้อมูลตามเงื่อนไข ประเภทตั๋ว/ราคา/สถานะการเบิกตั๋ว/หมายเลขตั๋ว/หมวดตั๋ว
มีรายงานตั๋วตามแลขที่ใบเบิกตั๋ว
สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Online/Offline และ รองรับทุกระบบปฏิบัติการ